O NASEKIPASE ŽELIŠ PRIDRUŽITI?KONTAKTSPONZORJINEKAJ UTRINKOV Z DOGODKOV

Namen projekta Ljubezen in spolnost

Vsi smo si v času odraščanja želeli jasne in razumljive informacije v povezavi s spolnostjo. Tako je tudi dandanes spolnost še vedno tema, o kateri si mladostniki želijo izvedeti več, predvsem v okviru šolskega izobraževanja. 1,4 Vendar se o njej tako najstniki, kot odrasli težko pogovarjamo medgeneracijsko, spolna vzgoja pa velikokrat pristane izven učnih načrtov ali pa je v okviru formalnega izobraževanja slabo izpeljana. Ravno zaradi takih okoliščin in lahko dostopnih informacij na internetu mladi vedno večkrat posegajo prav po le-teh. Ob tem pa se moramo zavedati, da so informacije, pridobljene na svetovnem spletu, velikokrat strokovno nepreverjene in nekorektne. 1

Tukaj nastopi naš projekt, katerega primarni cilj je na eni strani zmanjševanje tabujev, ki so povezani s spolnostjo, po drugi strani pa tudi želja po zmanjšanju negativnih posledic v povezavi s spolnostjo, kot so nezaželena nosečnosti ali spolno prenosljive okužbe. Izobraževanje poteka v okviru neformalnega izobraževanja in podajanja informacij med vrstniki, kar za učence ustvari sproščeno okolje, v katerem lahko brez zadržkov govorijo o spolnosti in si razjasnijo vprašanja. 90-minutno delavnico vodita praviloma dva inštruktorja, ki skozi PowerPoint predstavitev razvijata diskusijo o izbranih temah, povezanih s spolnostjo. Pri tovrstnih predavanjih izhajamo iz stališča, da je izobraževanje učencev in dijakov o odgovornem spolnem vedenju in pravilni rabi kontracepcije, predvsem kondomov, lahko zelo učinkovita metoda za zmanjševanje rizičnega spolnega vedenja, ki je povezano s spolno prenosljivimi boleznimi in nezaželenimi nosečnostmi. 1,4

Število okuženih s spolno prenosljivimi okužbami v letu 2017 v primerjavi s prejšnjimi leti, v katerih je število okužb iz leta v leto naraščalo, prvič kaže na postopen upad števila novih okužb. Kot primer lahko vzamemo tudi leto 2018, v katerem je bilo po zadnjih podatkih Komisije za AIDS prijavljenih le 29 novih okužb z virusom HIV, v primerjavi z letom  2017,  ko je bilo novih okužb 39, ter z letom 2016 z 60 novoodkritimi okužbami. Strokovnjaki NIJZ pripisujejo upad predvsem sistematičnemu ozaveščanju javnosti. Del te mreže ozaveščanja in učenja že več let sigurno predstavlja tudi naš projekt, kjer se zavedamo, da je zdrava in varna spolnost vsekakor del zdravega načina življenja in duševnega zdravja, ki ga kot delavci v zdravstvenem sektorju želimo in moramo spodbujati, tako pri odraslih, še posebej pa pri mladini.Drugi razlog za upad spolno prenosljivih okužb pa predstavlja vedno večja uporaba kondomov, ki predvsem pri stiku z več nerednimi spolnimi partnerju uspešno ščitijo pred prenosom okužbe.2 Tudi v zvezi s tem igra naš projekt veliko vlogo-samo novembra 2018 smo razdelili 8000 kondomov.

Poleg predavanj o varni spolnosti, ki predstavljajo primaren namen našega projekta, se ukvarjamo tudi z zmanjševanjem stigme, ki se še vedno giba okoli AIDS pozitivnih ljudi ter ljudi, ki pripadajo LGBTQ+ skupnosti. Stigma, povezana z AIDS-om je namreč še vedno prevečkrat kriva za odločanje mladih proti testiranju na HIV. 3  Tudi LGBTQ+ skupnost učencem ter širši javnosti na stojnicah predstavimo na način, ki poskuša zmanjševati diskriminacijo še vedno zelo marginalizirane manjšine v Sloveniji, ki so jim v vsakodnevnem življenju velikokrat še vedno prikrajšane osnovne človekove pravice ali pa skupnost na njih še vedno ne gleda kot na enakopravne člane družbe.5

28. 06. 2016. Z varno spolnostjo lahko preprečimo spolno prenosljive okužbe. Dostopno na URL naslovu: http://www.nijz.si/sl/z-varno-spolnostjo-lahko-preprecimo-spolno-prenosljive-okuzbe

 1. 28. 07. 2018. A condom crisis at the centre of the HIV prevention crisis. Dostopno na URL naslovu: http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2018/july/20180723_condoms-AIDS2018
 2. 13. 07. 2017. Mladi slabo obveščeni o hivu in drugih spolno prenosljivih boleznih. Dostopno na URL naslovu: http://www.nijz.si/sl/mladi-slabo-obvesceni-o-hivu-in-drugih-spolno-prenosljivih-boleznih
 3. 30. 11. 2016. 1. December 2016 – Svetovni dan aidsa: »Za preventivo«. Dostopno na URL naslovu: http://www.nijz.si/sl/1-december-2016-svetovni-dan-aidsa-za-preventivo
 4. 24. 02. 2016. Odpravljanje sistemske diskriminacije LGBT-oseb v Sloveniji. Dostopno na URL naslovu: https://legebitra.si/odpravljanje-sistemske-diskriminacije-lgbt-oseb-v-sloveniji/

 

Cilji

Naši primarni cilj pri učencih je doseči, da:

 • se zavedo, kako zelo pomembna je zaščita pri spolnem odnosu ter da se zavedo posledic, ki jih nezaščiten spolni odnos lahko prinese (spolno prenosljive bolezni, neželena nosečnost)
 • se naučijo, kako pravilno uporabljati kondom
 • ločijo med spolnostjo, ki jo prikazujejo mediji in spolnostjo v praksi
 • spoznajo vrednote, ki spolnost naredijo lepšo

Naši sekundarni cilji pa so:

 • zmanjšati število okuženih s spolno prenosljivimi boleznimi
 • zmanjšati število neželenih nosečnosti
 • zmanjšati nestrpnost nad LGBT skupnostjo

ORG ekipa

Organizacijska ekipa je sestavljena iz vodje projekta, vodje financ, vodje delavnic, vodje inštruktorjev in vodje socialnih omrežij in promocije. Poleg teh funkcij smo letos naredili širšo delovno skupino, ki zajema še tri dodatne pare rok za pomoč: Maja Filipič, Daša Krelj in Maja Majer Kovačič.

Vodja projekta – Jan Mogu

Vodja projekta mora imeti stalen pregled nad delom vseh članov projekta in se o vsem dogajanju redno pozanimati, zato vsak mesec skliče sestanek celotne ORG ekipe. Iz pridobljenih informacij na koncu vsakega meseca napiše mesečno poročilo dela projekta. Delegira delo med posameznimi člani ORG ekipe in poskrbi, da so vse naloge ter cilji izpeljani in dovršeni. Za vsakega člana ekipe vodi evidenco ur, ki jih pridobi od vodje inštruktorjev. Ker je njegova telefonska številka navedena tudi med kontakti, se odzove na klice učiteljev in informacije posreduje vodji delavnic. Skrbi za kar se da močno povezavo z projektom Virus iz Ljubljane in z njimi usklajuje morebitne skupne aktivnosti ter promocijski material. Na začetku leta pripravi PPT predstavitev za uvodno srečanje, ki ga izvede s pomočjo ORG ekipe. Nato se izvede praktična predstavitev delavnice, na kateri se na interaktiven način predstavi delo v projektu in status, kaj pomeni biti seksinštruktor ter izpostavi določene tematike, ki potrebujejo večji poudarek. Poleg tega se novim članom prikaže način, kako podajati spolno izobraževanje mladim z izpostavitvijo izkušenj, pridobljenih s terena – razreda. Na koncu leta napiše letno poročilo in prijavo projekta. Skrbi tudi za urejenost omarice in Google driva in ima na podlagi tega pregled nad datotekami in promocijskim materialom.

Vodja financ – Zorana Stjepanović

Finančni vodja sproti izpolnjuje zahtevke za izplačilo ob nakupu potrebščin za projekt, hrani originalne račune v mapo LIS in pošilja zahtevke za izplačilo po mailu generalnemu sekretarju DŠMM. Sproti izpolnjuje potne naloge, v katere vpiše podatke glede prevozov na delavnice. Z generalnim sekretarjem DŠMM se dogovarja glede izplačila potnih stroškov, ki jih krijejo osnovne in srednje šole. Išče nove donatorje, ohranja stik z donatorji in pošilja prošnje za donacije posameznim projektom in za podporo letnemu planu. Piše prošnje in priponke, ki jih zahtevajo donatorji. Dogovarja se za možna dolgotrajna razmerja z donatorji ali sponzorji. Sproti skrbi za zalogo kondomov za delavnice, za donacijo ostalih možnih potrebščin, za financiranje oblikovanja in tiska promocijskih materialov, za finančno podporo kongresom. Ureja vse, povezano z denarjem in materialnimi donacijami.

Vodja delavnic – Tina Korče

Njegova glavna naloga je voditi seznam osnovnih in srednjih šol ter drugih institucij (npr. študentski domovi), ki želijo izvajanje delavnic projekta Ljubezen in spolnost za svoje učence ali dijake. Organizator delavnic mora stopiti v stik s šolo oz. skrbeti, da so vse poslane prošnje za izvedbo delavnic prebrane, obravnavane in posredovane vodji inštruktorjev. S šolami se dogovarja o terminih izvedbe (dan, ura), številu skupin oz. učencev, katerim bodo vsebine predavane, mestu izvedbe delavnic, dovoljenju o fotografiranju skupine učencev ob koncu delavnic ter o povrnitvi stroškov prevoza. Evidenca o informacijah in datumih izvedbe se vodi s pomočjo tabele. Vloga organizatorja delavnic je tudi iskanje novih, potencialnih šol, ki bi lahko bile vključene v del našega projekta. Ob predaji novi ORG ekipi v začetku oktobra novemu vodji delavnic preda tabelo in ga opozori na prihajajoče že dogovorjene delavnice za šolsko leto.

Vodja inštruktorjev – Mina Vrtovec

Njegova glavna naloga je iskanje inštruktorjev, ki bodo predavali na šolah. Seznam šol mu preda vodja delavnic, s katerim redno komunicirata o terminu in kraju novih delavnic. Vodja inštruktorjev inštruktorjem, ki bodo predavali na določeni šoli, prijavo na delavnico omogoči tako, da izpolni prijavni obrazec na določeno delavnico in ga deli preko Facebooka. Z inštruktorji vodja inštruktorjev komunicira tako, da tiste, ki so se prijavili preko prijavnega obrazca, obvešča o poteku delavnice preko Facebooka ali maila. Nadalje vodja inštruktorjev skrbi za prevoz do mesta delavnice in sicer tako, da poišče voznika, ki mu v zameno ponudi povrnitev stroškov prevoza. Po prijavi inštruktorjev na delavnico preko obrazca vodja inštruktorjev njihove prijave zabeleži še v tabeli, s pomočjo katere nato vodja projekta vodi evidenco o številu opravljenih ur inštruktorjev.

Vodja socialnih omrežij in promocije – Nika Vuković

Administrator Facebook računa skrbi za pripravljanje objav, planiranje objav in interakcijo z javnostjo preko družabnih omrežij ter poroča o statistiki spletnega profila vodji. Skrbi za oglaševanje projekta na Facebooku. Ureja spletno prisotnost projekta.

Kdo sodeluje pri projektu in kakšne so naše aktivnosti

Pri projektu Ljubezen in spolnost sodelujemo študentje medicine, ki predavamo spolno vzgojo po osnovnih šolah. Projekt smo izdelali, ker menimo, da se učenci in dijaki lažje odprejo nam kot pa svojim učiteljicam biologije, medicinskim sestram ali staršem, ter da bodo z veseljem sodelovali, saj poskušamo nastopiti kot prijatelji. V sproščenem vzdušju učencem zadnjih razredov osnovnih šol (8., 9.) in srednjih šol (1. in 2. letnik) predstavimo teme, za katere menimo, da so za njih v tem obdobju pomembne in jim bodo pomagale k pravim odločitvam o sebi. Naše domneve so vedno znova potrjene na uspešno izvedenih delavnicah.

Vsako leto organiziramo stojnico AIDS, IDAHOBIT in HPV na MF UM.

Poleg tega poskušamo študente motivirati k sodelovanju z raznimi dogodki, kot so Movie night, Debata, razna predavanja o spolnosti ter predavanja v povezavi z drugimi projekti, konference (novembra organiziramo konferenco o transspolnosti).

Novi člani

Vsako leto se naš projekt predstavi na DocFestu, kjer navdušimo nove člane za sodelovanje. Kmalu po DocFestu je organizirana prva uvajalna delavnica, v drugem polletju imamo še eno. Novi člani ste VEDNO dobrodošli! Priključite se nam lahko na uvajalni delavnici ali kadarkoli kasneje, bodisi s kontaktiranjem enega izmed članov ORG ali pa nam lahko pišete na Facebook stran ali na mail (glej kontakte).

Seksinštruktorji

Seksinštruktorji so naši člani, ki predstavljajo varno spolnost učencem osnovnih in srednjih šol. Predstavitev poteka s pomočjo Powerpointa, na voljo pa so tudi smernice, v katerih je predstavljena celotna tematika, da se lahko člani na predavanje dobro pripravijo.

Vabilo k sodelovanju

Vsi zainteresirani se nam lahko pridružite, zato nas kar pogumno kontaktirajte preko Facebook skupine ali preko maila, lahko pa tudi pišete vodji projekta Jani Dragar na Facebooku.

Zakaj se pridružiti prav nam? Ker imamo najbolj zanimivo temo, smo sproščena in odprta ekipa, ki rada sodeluje in se druži. Za naša predavanja je potrebno osnovno znanje o spolnosti, ki ga ima prav vsak izmed vas. Osnovnošolci vas potrebujejo, da osvetlite njihov pogled na spolnost! Poleg zabavnih predavanj, na katerih vas vsi radi poslušajo, pa se lahko podružite in spoznate ostale člane na raznih zabavnih dogodkih.

Če vas mika organizacija dogodkov, kar pogumno pristopite in bomo našli skupno točko. Za vsakogar se nekaj najde pri našem projektu.

Vabljeni k sodelovanju! Veseli vas bomo 😉

Facebook stran Ljubezen in spolnost:

https://www.facebook.com/ljubezeninspolnost/

Mail:

ljubezeninspolnost@medicinec.si

Telefon:

040 552 910

Ker je Ljubezen in spolnost neprofitni projekt, je naše delovanje odvisno od sponzorjev in donatorjev.

Zahvaljujemo se vsem

sponzorjem, ki nam omogočajo delovanje tako s prispevanjem denarnih kot materialnih sredstev.

Radi bi se zahvalili farmacevtski družbi MSD za donacijo. Ukvarjajo se z izdelavo kvalitetnih zdravil in cepiv, podprtimi z znanstvenimi dognanji, za več informacij o njihovem delovanju pa vas vabimo k obisku njihove spletne strani: http://www.msd.si/home/